Egmont sygdom og fravær

Sygdom

Som leder skal du være opmærksom og gribe ind, hvis en medarbejder har højt sygefravær. Dette skal ske for at undersøge, om medarbejderen trives, og for at afdække, om der er noget, Nordisk Film kan gøre for at hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdspladsen, nedbringe fraværet og øge trivslen.

Hvis du oplever problemer med sygefravær i din afdeling, er du meget velkommen til at kontakte HR for sparring.

Stress
Det er vigtigt, at du som leder støtter og tager medansvar, når dine medarbejdere rammes af stress. Som leder kan du gøre følgende:

 • Involver HR i processen
 • Tag en samtale med medarbejderen for at afklare problemets omfang
 • Afklar om medarbejderen har brug for en pause fra arbejdet eller har brug for at gå ned i ansvarsområder for en stund
 • Vis at du værdsætter medarbejderens indsats og derfor er interesseret i, at medarbejderen har det godt med at være på arbejdspladsen og ikke overbebyrdes
 • Sørg for at medarbejderen får professionel hjælp fra læge eller psykolog.
 • Brug generelt også Performance Dialogue samtaler til at tage en pejling på det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen

Sygdom
Nordisk Film har en aftale om helbredsforsikring i PFA Pension. Skulle medarbejderen have behov for hjælp til f.eks. fysioterapi, kiropraktor, psykolog eller andet, bør du – eller medarbejderen selv – kontakte PFA Pension for at afklare mulighederne for hjælp derigennem. 

Som leder har du altid mulighed for at forlange en sygefraværssamtale uanset om sygefraværet er kortvarigt, langvarigt, gentaget, aktuelt eller ikke-aktuelt, ligesom du kan anmode om en lægeerklæring til dokumentation af, at der er tale om lovligt forfald på grund af sygdom.

VIGTIGT: Du må ikke spørge om sygdommens art, men kun om sygdommens indvirkning på muligheden for at komme tilbage.

I forbindelse med sygefravær er der desuden en række lovgivningsmæssige krav, der skal overholdes, for at Nordisk Film er berettiget til refusion af sygedagpenge. Det er derfor vigtigt, at nedenstående retningslinjer og de almindelige regler for registrering af fravær følges. 

Sygefravær i kort tid 
Når en medarbejder har været syg i et par dage, kan du som leder ringe til medarbejderen for at høre, hvordan det går, og hvornår medarbejderen forventer at vende tilbage. Hvis du finder det nødvendigt, kan du allerede her bede om en sygefraværssamtale (se en nærmere beskrivelse af sygefraværssamtalen under ”længerevarende sygefravær” nedenfor). 

Vær i øvrigt opmærksom på, at der kan søges om dagpengerefusion fra 1. fraværsdag, hvis det er en nyansat medarbejder, der bliver syg inden for de første 8 uger af ansættelsen.

Når medarbejderen vender tilbage på arbejde, er det medarbejderens eget ansvar at registrere sygefraværet i PeoplePlace. 

Længerevarende sygefravær
I forbindelse med længerevarende sygefravær skal lederen tage initiativ til afholdelse af en sygefraværssamtale, der skal finde sted senest 4 uger efter første sygedag. 

Grænsen for, hvornår sygefravær betragtes som længerevarende og dermed kræver en sygefraværssamtale, er hvis medarbejderen ikke forventes tilbage inden 4 uger fra første sygedag. I praksis betyder det, at hvis medarbejderen har været syg i 2 uger og ikke har en forventning om at vende tilbage til arbejde inden for meget kort tid, skal du indbyde til sygefraværssamtalen.

Formålet med samtalen er at afklare, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, og hvad Nordisk Film kan gøre for at støtte op. Der er ikke noget formkrav, men for at sikre, at I kommer hele vejen rundt, anbefaler vi, at I anvender Nordisk Films skabelon til sygefraværssamtaler. Hvis ikke sygefraværssamtalen afholdes, risikerer Nordisk Film at miste retten til refusion af sygedagpenge. Det er derfor vigtigt at kunne dokumentere, at samtalen er afholdt.

Sygefraværssamtalen skal i udgangspunktet være personlig, men hvis medarbejderen på grund af sygdommen ikke har mulighed for at møde op, kan samtalen eventuelt gennemføres telefonisk. Ved samtalen deltager den sygdomsramte medarbejder, nærmeste leder samt evt. HR, hvis lederen ønsker det. 

Der kan efter behov udarbejdes en mulighedserklæring, hvor leder og medarbejder i fællesskab udfylder første del af erklæringen (punkt 1-6), der indeholder en vurdering af medarbejderens funktionsnedsættelser, de påvirkede arbejdsområder samt mulighederne for at genoptage arbejdet. Samtalen kan også handle om en eventuel gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen, herunder skånehensyn, ændrede arbejdsopgaver m.v. 

Anden del af mulighedserklæringen omfatter en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af medarbejderens konkrete arbejdsfunktioner, baseret på oplysningerne i første del af erklæringen samt en samtale mellem medarbejder og læge. Hvis lægens vurdering skønnes nødvendig, kan lederen efter afholdelse af sygefraværssamtalen fastsætte en rimelig frist for, hvornår den endelige mulighedserklæring skal være lederen i hænde. Eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af erklæringen betales af Nordisk Film.

Ved langvarig eller kronisk sygdom kan der med kommunen indgås en midlertidig § 56 aftale, hvorefter der ydes sygedagpengerefusion fra første sygedag og ved efterbehandlinger, kontrolbesøg og genoptræning. 

Hvis en medarbejder har været sygemeldt mere end 2 måneder, er det desuden vigtigt, at du som den sygemeldtes nærmeste leder kontakter HR, idet vi ved sygdom der varer ud over 3 måneder, muligvis kan få tildelt en midlertidig invaliditetsydelse via PFA Pension. Ydelsen tilfalder arbejdsgiveren, såfremt der udbetales løn under sygdomsforløbet.  

Når der er tale om sygemelding over 2 måneder (som ikke skyldes barselssygemelding), kontakter HR PFA, dog først efter aftale med den sygemeldte og dig som sygemeldtes nærmeste leder. HR beder PFA iværksætte en undersøgelse af, hvorvidt vi kan få refusion, indtil sygemeldte er tilbage eller til det er afklaret, hvorvidt vedkommende kommer tilbage. Herefter overtager PFA sagen og sikrer korrekt refusion mv. 

Fastholdelsesplan 
Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden 8 uger fra første sygedag, kan der når som helst i sygeforløbet tages initiativ til, at leder og medarbejder sammen udarbejder en fastholdelsesplan. Der er ingen formkrav til fastholdelsesplanen, men fundamentet er en fælles forventning om fastholdelse af medarbejderen på arbejdspladsen. Typisk vil man i planen fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid samt se på, om medarbejderen eventuelt i en periode kan varetage jobfunktioner, som er mindre belastende. Men planen kan også tage højde for, hvad der skal ske på det mere personlige og kollegiale niveau. Lederen kan afslå at udarbejde en fastholdelsesplan, hvis det vurderes at være unødvendigt.

Alvorlig sygdom
Alle kan blive ramt af alvorlig sygdom. Alvorlige sygdomme er eksempelvis kræft eller hjertesygdomme. Egmonts politik i forbindelse med alvorlig sygdom er, at der skal være størst mulig åbenhed, støtte samt respekt. 

I de tilfælde hvor en medarbejder rammes af alvorlig sygdom, vil det konkret blive vurderet, i hvilket omfang sygdommen kan berøre medarbejderen, arbejdet og arbejdsforholdet. 
 
Oplyser en ansøger til en ledig stilling at lide af en alvorlig sygdom, indgår dette i vurderingen af vedkommendes egnethed, dvs. om sygdommen kan forventes at få indflydelse på ansøgerens udførelse af arbejdsopgaverne og på ansættelsesforholdet i øvrigt.
 
Bliver en allerede ansat medarbejder alvorligt syg, er vedkommende ikke forpligtet til at underrette Nordisk Film, så længe det ikke påvirker arbejdet. Hvis en sygdomsramt medarbejder skønner, at sygdommen kan reducere vedkommendes muligheder for at bestride arbejdet forsvarligt, opfordres medarbejderen til at henvende sig til ledelsen, således at denne sammen med medarbejderen kan vurdere, hvordan situationen bør gribes an.
 
Hvis en medarbejder over for ledelsen oplyser at være alvorligt syg, er ledelsen forpligtet til diskretion om forhold, som medarbejderen ikke ønsker bragt frem. Ledelsen har dog adgang til – stadig under diskretion – at rådføre sig om sagen med centrale instanser og med den lægelige sagkundskab.
 
Som leder skal du altså:

 • Afholde sygefraværssamtale senest 4 uger efter medarbejderens første sygedag
 • Kunne dokumentere, at sygefraværssamtalen er afholdt - brug skabelon til sygefraværssamtale og gem referatet af samtalen i medarbejderens personalemappe 
 • Rapportere sygefravær til Azets, da Nordisk Film mister retten til sygedagpengerefusion, hvis anmeldelsen ikke sendes til kommunen til tiden

Længerevarende sygefravær skal indberettes til Azets senest på 21. sygedag. 

Send en mail til lonservice@azets.com med oplysning om:

 • Selskab + medarbejdernummer
 • Navn på medarbejderen
 • Dato for første sygedag
 • Forventes sygefraværet at vare mere end 8 uger? Og hvis ja: er der mulighed for at genoptage arbejdet delvist?
Egmont Publishing_Colleagues_People_Two persons sitting on stairs talking

Fraværssamtalen - kort og godt

Gå til Fraværssamtalen - kort og godt
laptop-computer-writing-work-hand-screen-871986-pxhere.com

Skabelon til sygefraværssamtale

Gå til Skabelon til sygefraværssamtale
Egmont feedback

Vejledning til sygefraværssamtale

Gå til Vejledning til sygefraværssamtale
20171121tb-egmont-ken07

Mulighedserklæring

Gå til Mulighedserklæring