Hvad laver AMO?

Her kan du finde informationer om AMO.

Ansvarsområde 

AMO's formål er at sikre et sundt og sikkert såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. En nærmere beskrivelse af AMO´s opgaver findes i AMO-brochuren her.

Hvert år gennemføres for hvert område/i hver gruppe med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingen (APV) en lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse, hvor følgende behandles:

  • Status på sidste års handlingsplan, initiativer og målopnåelse 

  • Fokusområder for kommende år og mål herfor, herunder evt. behov for uddannelse 

APV gennemføres hvert år i forbindelse med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (Egmont People Survey), og resultatet behandles dels i hver enkelt afdeling af virksomheden og dels af AMO.

Bisidderordning 

Det sker fra tid til anden, at en medarbejder, der er blevet opsagt, ønsker en bisidder i det videre forløb – fx til at få forklaret baggrunden for opsigelsen eller detaljer i opsigelsesdokumentet. Nordisk Film har etableret en bisidderordning, hvor en række medarbejdere, herunder AMO-medlemmer, har stillet sig til rådighed som bisidder for medarbejderen, hvis dette ønskes. Du kan læse mere om bisidderordningen i AMO-brochuren på forsiden.

Du kan se listen over bisiddere i Nordisk Film i dokumentet herunder.

Møder

Hele AMO mødes min. 2 gange årligt. Opståede akutte sager behandles løbende af gruppen for det pågældende område, om nødvendigt i samarbejde med formanden.

Formanden holder opfølgende statusmøder om arbejdsmiljøet med CEO Steffen Kragh.

Mødestrukturen i Egmont Huset er således:

Første kvartal 
Formøde i hver af grupperne –  APV gennemgås, og der udarbejdes forslag til det kommende års AMO-fokus og -aktiviteter i Egmont Huset.

Fælles møde med diskussion af forslagene, og hvilke aktiviteter vi bør overveje.

Andet kvartal 
Møde med Hans/Steffen.

Præsentation af fokus og handling. Herefter igangsættes kursusaktiviteter, og grupperne igangsætter øvrige aktiviteter.

Tredje/fjerde kvartal
Fælles statusmøde.