NORDISK FILMS POLICY – MOT KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER

POLICY MOT KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER I NORDISK FILM.

POLICYNS SYFTE

Denna policy har till syfte att säkerställa och upprätthålla en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö gällande för alla medarbetare och samarbetspartners som arbetar för Nordisk Film. Policyn kompletterar vår Code of Conduct, Business Ethics och Whistleblowing Policy.

NORDISK FILMS INSTÄLLNING

Nordisk Film står för ärlighet och ansvarstagande.

På Nordisk Film sker samarbetet på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi delar kunskap, lyssnar på varandra och visar hjälpsamhet. Vi kommunicerar öppet och tillitsfullt med varandra. Vi förväntar oss därför att alla medarbetare, chefer och samarbetspartner efterlever denna policy, då den är förutsättningen för ett välfungerande samarbete och en trygg arbetsplats. Det betyder också att Nordisk Film inte tolererar någon form av kränkande beteende eller handlingar, inklusive trakasserier, mobbning och förföljelse.

Nordisk Film önskar att aktivt förebygga kränkande beteende på bästa möjliga sätt, för att säkra att den enskilda medarbetaren och samarbetspartnern kan utföra sitt arbete på ett tryggt, säkert och hälsosamt sätt. Vi har alla ett medansvar för att utveckla och upprätthålla en kultur med normer och värderingar som aktivt motverkar kränkande beteende och handlingar.

VAD UTGÖR EN KRÄNKANDE HANDLING?

En kränkande handling inträffar när en eller flera personer grovt eller upprepade gånger utsätter en eller flera andra personer för trakasserier, sexuella trakasserier eller annat nedvärderande beteende i arbetet. Professionellt utövande av ledarskap, kollegial feedback och liknande kan inte i sig själv anses som en kränkande handling.

En kränkande handling ska uppfattas som nedvärderande av den eller de utsatta. Utgångspunkt tas därför i personens upplevelse av den kränkande handlingen.

Kränkande handlingar kan vara både aktiva och passiva, och kan till exempel vara:

 • Förtal eller utestängning från den sociala och / eller professionella gemenskapen
 • Angrepp mot eller kritik av personens privatliv, till exempel på grund av värderingar
 • Att bli skriken på, förlöjligad eller utsatt för obehagliga tilltag
 • Fysiska övergrepp eller hot därom
 • Fientlighet eller tystnad som svar på frågor eller försök till samtal
 • Nedvärdering av personens jobb, arbetsinsats eller kompetens
 • Kränkande skriftliga meddelanden, SMS, bilder och videoklipp, inklusive på sociala medier
 • Nedvärdering / diskriminering, till exempel på grund av ålder, kön, könsöverskridande identitet, sexuell orientering, hudfärg, religion, politisk åsikt, funktionshinder eller etniskt ursprung.

Det föreligger sexuella trakasserier när det uppvisas oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende med sexuell anspelning, med syftet att kränka en persons värdighet eller med effekten att en persons värdighet kränks.

Sexuella trakasserier kan till exempel vara:

 • Oönskade verbala uppmaningar till sexuella handlingar
 • Sexuella skämt och kommentarer
 • Ovidkommande frågor om sexuella ämnen
 • Oönskade beröringar
 • Visning och delning av pornografiskt material

Kränkande handlingar eller sexuella trakasserier – som ovan beskrivna – kan utövas av både anställda, chefer och samarbetspartners, och kan ske såväl under arbetstid som utanför arbetstid, till exempel i förbindelse med arbetsrelaterade events, firanden eller fester.

Kränkande handlingar eller sexuella trakasserier utövade av en chef, anställd eller samarbetspartner med en synlig og betrodd position upplevs ofta som extra belastande för den utsatta. Detta beror vanligtvis på det inflytande och det förtroende som personen i fråga kan ha upparbetat, och även på att personen i fråga typiskt sett är en förebild för yngre / nya kollegor.

Ju mer ansvar och inflytande en person har, desto mer etiskt förväntas personen i fråga agera. Detta gäller särskilt i förhållande till barn och unga.

VEM HAR ETT ANSVAR

Det är chefens ansvar att säkerställa och främja en god fysisk och psykisk arbetsmiljö på Nordisk Film.

Om du är utsatt för en kränkande handling bör du, så långt det är möjligt, säga ifrån i situationen eller omedelbart därefter, för att stoppa den kränkande handlingen omgående. Är det inte möjligt ska du involvera din närmaste chef, se nedanför.

Om du märker att en kollega eller samarbetspartner utsätts för kränkande beteende, ska du, så långt det är möjligt, ingripa och stötta den utsatta personen. Det är viktigt att den utsatta personen får stöd från sina kollegor och att hjälp och stöd ges för att den utsatta personen ska kunna säga ifrån. Samtidigt är det viktigt att inte bidra negativt till det kränkande beteendet, till exempel genom att skratta med eller förhålla sig passivt.

VEM DU KAN VÄNDA DIG TILL

Om du blir eller har blivit utsatt för kränkande beteende, eller om du blir vittne till att andra utsätts för kränkande beteende, ska du informera din närmaste chef. Är din chef den utövande, ska du kontakta din chefs överordnade. Om din verkställande direktör eller ekonomichef är involverad, ska du kontakta din avdelningschef eller HR-direktör om händelsen.

Om du upplever kränkande behandling från samarbetspartners, till exempel från leverantörer, projektanställda eller kreativa resurser kopplade till ett filmprojekt, ska du omedelbart säga ifrån och därefter ge besked till närmaste chef, producenten eller den ansvarige och berätta om händelseförloppet, så att de kan följa upp fallet. Du kan alltid kontakta Nordisk Films HR-avdelning personligen, skriva till HR@nordiskfilm.com eller din lokala HR-kontakt, om har behov av ett förtroligt samtal och stöd för att hantera din upplevelse.

Nordisk Film uppmuntrar dig att sätta ditt namn på din anmälan. Anonyma beskyllningar är svagare och svårare att adressera än icke-anonyma anmälningar, vilket kan påverka hanteringen och / eller eventuella åtgärder.

HUR ANMÄLNINGAR OCH KLAGOMÅL HANTERAS

I Nordisk Film är det HR som hanterar fall av kränkande handlingar och beteende, då Nordisk Film har tydliga rutiner för att klargöra händelseförloppet och bedöma omständigheterna i det enskilda fallet. Om det uppstår klagomål eller anklagelser som beskrivs i denna policy, ingriper HR.

HR använder bland annat följande rutiner vid en undersökning av förloppet:

 • Genomförande av en dialog med personen som har ingivit klagomålet med syftet att få en utförlig beskrivelse av händelseförloppet, inklusive vem, var och när den kränkande handlingen har inträffat.
 • Denna beskrivning avser den person som klagomålet / anklagelsen riktas mot, för att personen i fråga ska klargöra sin syn på händelsen.
 • Om det är nödvändigt och möjligt, kan eventuella vittnen inkallas för att klargöra om en kränkande handling har inträffat.
 • Klagomålet / anklagelsen behandlas så skyndsamt som möjligt med respekt för att alla involverade parter (inklusive den person som klagomålet / anklagelsen riktas mot) har rätt till en objektiv och rättvis behandling.
 • När så är lämpligt kommer medling att försökas mellan de inblandade parterna. Psykologhjälp kan erbjudas under eller efter händelsen.
 • Uppföljning och kommunikation till de inblandade parterna, när undersökningen är avslutad.

Vid varje undersökning, jämför ovan, iakttas nödvändig diskretion och skyddet av de inblandades värdighet och privatliv, så att ingen information om fallet vidarebefordras till obehöriga.

KONSEKVENSERNA

Beroende på informationen, händelseförloppet och dokumentationen i det enskilda fallet bedömer HR om den kränkande handlingen ska få arbetsrättsliga konsekvenser, till exempel i form av skriftlig erinran/varning, omplacering, uppsägning eller avsked. Detta görs i samarbete med den högst ansvarige för området.

Om personen i fråga inte är anställd på Nordisk Film, bedömer HR tillsammans med den högst ansvarige för området om den kränkande handlingen ska få avtalsmässiga konsekvenser, till exempel i form av hävning, ersättningskrav eller polisanmälan.

Påföljden bedöms i varje enskilt fall utifrån den kränkande handlingens grovhet, omfattning och tidsmässiga utsträckning och omständigheterna i övrigt.

Falska anklagelser om kränkande handlingar är naturligtvis oacceptabla och kan likaledes få arbetsrättsliga eller avtalsmässiga konsekvenser för den eller dem som framför anklagelserna.

SKYDDSOMBUD/SKYDDSKOMMITTÉ

Nordisk Film verkar för att kränkande handlingar hanteras med lämplig inblandning av skyddsombud/skyddskommitté. I det dagliga bidrar de enskilda skyddsombuden/skyddskommitté till att säkerställa att denna policy respekteras inom den del av verksamheten som respektive skyddsombud/skyddskommitté täcker.