Nordisk Film's politikk - Mot diskriminering og trakassering

Politikk mot diskriminering og trakassering i Nordisk Film

Politikkens formål

Denne politikken har som formål å sikre og opprettholde et sunt, trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle medarbeidere og samarbeidspartnere som arbeider for Nordisk Film. 

Politikken supplerer vår Code of Conduct, Business Ethics og Whistleblowing Policy.

Nordisk Film holdning

Nordisk Film står for ærlighet og ansvarlighet.

Hos Nordisk Film foregår samarbeidet på en profesjonell og respektfull måte. Vi deler kunnskap, lytter til hverandre og utviser hjelpsomhet. Vi kommuniserer åpent og tillitsfullt med hverandre. Vi forventer derfor at alle medarbeidere, ledere og samarbeidspartnere etterlever denne politikken da den er forutsetningen for et velfungerende samarbeid og en trygg arbeidsplass. Det innebærer også at Nordisk Film ikke tolererer noen form for krenkende adferd eller handlinger, herunder sjikane, mobbing og personforfølgelse.

Nordisk Film ønsker aktivt å forebygge krenkende adferd på best mulig måte for å sikre at den enkelte medarbeider og samarbeidspartner kan utføre sitt arbeid på en trygg, sikkerhets- og sunnhetsmessig fullt forsvarlig måte. Vi har alle et medansvar for å utvikle og opprettholde en kultur med normer og verdier som aktivt motvirker krenkende adferd og handlinger.

Hva kjennetegner en krenkende handling?

En krenkende handling finner sted når en eller flere personer grovt, eller gjentatte ganger, utsetter en eller flere andre personer for trakassering, seksuell trakassering eller annen nedverdigende adferd i arbeidet. Profesjonell utøvelse av ledelse, kollegial feedback og lignende kan ikke i seg selv anses som en krenkende handling.

En krenkende handling må oppfattes som nedverdigende av den/de som blir utsatte for handlingen, det er derfor det tas utgangspunkt i opplevelsen til den/de som har blitt utsatt for den krenkende handlingen.

Krenkende handlinger kan både være aktive og passive og kan for eksempel være:

 • Baksnakking eller utfrysing/utelukkelse fra det sosiale og/eller faglige fellesskap
 • Angrep mot, eller kritikk av, personens privatliv, f.eks. på grunn av livsverdier
 • Å bli skreket til, latterliggjort eller bli utsatt for ubehagelig erting
 • Fysiske overgrep eller trusler om dette
 • Fiendtlighet eller taushet som svar på spørsmål eller forsøk på samtale
 • Nedvurdering av personens jobb, arbeidsinnsats eller kompetanse
 • Krenkende skriftlige meldinger, SMS, bilder og videoer, inkludert sosiale medier
 • Diskriminering på grunn av f. eks. alder, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, hudfarge, religion, politiske syn, handicap eller etnisk opprinnelse.

Det foreligger seksuell trakassering når det utvises uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adferd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning å krenke en persons verdighet og integritet.

Seksuell trakassering kan for eksempel være:

 • Uønskede verbale oppfordringer til seksuelt samvær
 • Seksuelle vitser og kommentarer
 • Upassende forespørsler om seksuelle temaer
 • Uønskede berøringer
 • Visning og deling av pornografisk materiale

Krenkende handlinger eller seksuell trakassering – som beskrevet ovenfor – kan bli begått av både ansatte, ledere og samarbeidspartnere og kan skje i arbeidstiden såvel som utenfor arbeidstiden, f eks i forbindelse med arbeidsrelaterte events/feiringer/fester.

Krenkende handlinger eller seksuell trakassering begått av en leder, ansatt eller samarbeidspartner med en synlig og klarert posisjon vil oftest oppleves som ekstra belastende av den utsatte. Det skyldes typisk den makt og det tillitsforhold som personen som utfører trakasseringen kan ha opparbeidet, samt at vedkommende typisk vil være en rollemodell for yngre/nye kollegaer.

Jo mer ansvar og makt en person har, jo mer etisk korrekt forventes det at vedkommende skal agere. Dette gjelder i særlig grad overfor barn og unge.

Hvem har et ansvar?

Det er ledelsens ansvar å sikre og understøtte et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø i Nordisk Film.

Hvis du er/ har blitt utsatt for en krenkende handling bør du, så langt det er mulig, si ifra i situasjonen eller umiddelbart etter med hensikt å få stoppet den krenkende handling så fort som mulig. Er det ikke mulig skal du involvere din leder; se nedenfor.

Hvis du overhører/oppdager at en kollega eller samarbeidspartner blir utsatt for en krenkende handling, skal du, så langt det er mulig, gripe inn og støtte den som blir utsatt for handlingen. Det er viktig at kollegaer ivaretar den utsatte, og at det gis hjelp og støtte til å si ifra. Det er samtidig viktig å ikke bidra negativt til den krenkende adferden, f eks gjennom å le eller opptre passivt.

Hvem går du til?

Hvis du har blitt eller blir utsatt for krenkende adferd, eller er vitne til at andre blir utsatt for krenkende adferd, skal du informere din leder. Er din leder den utøvende, skal du kontakte din leders overordnede. Hvis din administrerende direktør eller økonomidirektør er involverte, skal du kontakte din divisjonsdirektør eller HR direktør om hendelsen.

Hvis du opplever en krenkende handling fra samarbeidspartnere, f eks fra leverandører, projektansatte eller kreative ressurser tilknyttet et filmprosjekt, skal du straks si ifra og deretter gi beskjed til den nærmeste leder/produsent/ansvarlige og fortelle om hendelsesforløpet slik at de kan følge opp saken.

Du kan alltid kontakte Nordisk Films HR-avdeling personlig gjennom å skrive til HR@nordiskfilm.com eller din lokale HR-kontakt hvis du har behov for en fortrolig sparring og støtte til å håndtere opplevelsen.

Nordisk Film oppfordrer deg til å sette ditt navn på henvendelsen. Anonyme anklagelser er svakere og vanskeligere å adressere enn ikke-anonyme henvendelser, hvilket kan påvirke håndteringen og/eller den eventuelle sanksjoneringen.

Hvordan håndteres henvendelser og klager?

I Nordisk Film er det HR som håndterer saker om krenkende handlinger og adferd da Nordisk Film har en klar prosedyre for avdekking av hendelsesforløp for å kunne vurdere omstendighetene i den konkrete saken. Hvis det oppstår klager/anklagelser, som beskrevet i denne politikken, vil HR sørge for å gripe inn.

HR vil blant annet benytte følgende prosedyre for undersøkelse av forløpet:

 • Iverksettelse av en dialog med personen som har sendt inn klagen, med hensikt å få en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet, herunder hvem, hvor, hvordan og når den krenkende handling har funnet sted.
 • Denne beskrivelse legges frem for vedkommende som klagen/anklagelsen er rettet mot, med hensikt å avklare denses syn på saken.
 • Hvis nødvendig, og mulig, kan det innkalles eventuelle vitner for å avklare om en krenkende handling har funnet sted.
 • Behandling av klagen/anklagelsen skal skje fortest mulig med respekt for at alle involverte parter (herunder den anklagede krenker) har rett til en saklig og rettferdig behandling.
 • Der det er relevant, vil megling forsøkes mellom de involverte parter. Ved behov kan psykologhjelp tilbys under/etter forløpet.
 • Oppfølging og kommunikasjon til de involverte parter når undersøkelsen er avsluttet.

Ved enhver undersøkelse, jf. ovenfor, vil der bli utvist nødvendig diskresjon og beskyttelse av de involvertes verdighet og privatliv slik at det ikke blir videregitt opplysninger om saken til uvedkommende.

Hva er konsekvenserne?

Avhengig av den konkrete saks opplysning, hendelsesforløp og dokumentasjon, vurderer HR om den påståtte krenkende handling skal medføre disiplinære tiltak ved eksempelvis skriftlig advarsel, omplassering, oppsigelse eller avskjed for den anklagede. Dette foregår i samarbeid med den øverste leder for området.

Hvis den anklagede ikke er ansatt i Nordisk Film vurderer HR, sammen med den øverste leder for området, hvorvidt vedkommende handling skal ha kontraktmessige følger ved eksempelvis opphevelse av kontrakt, erstatningskrav eller politianmeldelse.

Det disiplinære tiltaket vil bli vurderte i hvert enkelt tilfelle ut fra grovheten, omfanget og tidsmessige utstrekning av den krenkende handling og omstendighetene for øvrigt.

Falske anklager om krenkende handlinger er naturligvis uakseptable og kan også medføre ansettelses- eller kontraktrettslige konsekvenser for den/de som måtte fremføre dem.

Systematisk HMS arbeid

Nordisk Film jobber aktivt med det systematiske HMS arbeidet for å forebygge uønsket adferd på arbeidsplassen. Politikken er også gjennomgått med alle ansatte ved oppstart i arbeidet og informasjon finnes lett tilgjengelig for medarbeidere ved behov. I det daglige bidrar også tillitsvalgte for de enkelte selskapene med å sikre at innholdet i denne politikken respekteres.